VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Půjčovna hraček s.r.o. 

IČ: 11858508

se sídlem Ostrava, Mánesova 2784/2, PSČ 702 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl C, vložka č. 87074

upravující poskytování služeb půjčovny movitých věcí provozované

na internetové adrese www.pujcovnahracek.cz

 

I.

Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále je „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při poskytování služeb půjčovny movitých věcí společností Půjčovna hraček s.r.o.,  IČ: 11858508, se sídlem Ostrava, Mánesova 2784/2, PSČ 702 00 jako poskytovatelem (dále jen „poskytovatel“) a třetí osobou prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.pujcovnahracek.cz (dále jen „on-line půjčovna“), na které je zveřejněna nabídka produktů na vypůjčení. Vypůjčitel je fyzická nebo právnická osoba, která si prostřednictvím půjčovatele objedná zboží (dále také jako „vypůjčitel „).

2. Prodávající a kupující mohou v písemné formě upravit svá vzájemná práva a povinnosti

odchylně od těchto VOP. Taková odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními VOP.

3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o výpůjčce. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o výpůjčce lze uzavřít v českém jazyce.

4. Znění VOP může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

5.Potvrzením objednávky dává vypůjčitel souhlas s těmito obchodními podmínkami.

 

II.

PRÁVA A POVINNOSTI

1. Vypůjčitel je povinen používat půjčené věci jen k účelu, ke kterému jsou určeny, a to obvyklým způsobem. Je vysloveně zakázáno dávat hračky do úst, jelikož to není jejich původním účelem. Všechny hračky mají být používány pod dohledem rodiče nebo jiné dospělé osoby. Obzvláště je třeba zvýšit dozor u hraček obsahujících malé části, u nichž je uvedeno věkové omezení nebo upozornění na malé součásti na stránce půjčovatele. Před používáním vypůjčeného předmětu je třeba odstranit veškerý obalový materiál.

2. Vypůjčitel je povinen zacházet s půjčenými věcmi šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na těchto půjčených věcech a k jejich nadměrnému opotřebení či krádeži. 

3. Vypůjčitel je povinen dodat půjčené věci kompletní, plně funkční, čisté a zabalené.

 

Po navrácení jsou hračky, jejichž povrch je omyvatelný, dezinfikovány prostředkem určeným k dezinfekci dětských hraček (Sanytol, Savo) v souladu s instrukcemi výrobce. Ostatní hračky budou dezinfikovány ozónovým zářičem. 

III.

OBJEDNÁVKA

1. Vypůjčovatel objednává zboží telefonicky, mailem, přes webovou stránku www.pujcovnahracek.cz nebo správou přes sociální sítě.

Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších změn a předpisů chápána jako smlouva uzavíraná na dálku.

2. Při každé objednávce musí vypůjčitel uvést jméno a příjmení, dodací a fakturační adresu, telefonní číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikatel i IČO, DIČ, DIČ, název zboží a množství.

Tyto údaje budou ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi půjčovatelem a vypůjčovatelem a nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou osoby zajišťující přepravu zboží).

3. Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému půjčovatele a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi půjčovatelem a vypůjčovatelem. Nejpozději do 24 hodin (v pracovní dny) půjčovatel ověří objednávku, způsob dopravy a sdělí možnou dodací dobu nebo termín odběru, konečnou cenu a způsob úhrady. Od tohoto termínu je objednávka pro vypůjčovatele závazná.

4. Vypůjčitel má právo stornovat objednávku bez poplatku do 24 hodin od objednání zboží bez udání důvodu. Potvrzení stornování oznámí půjčovatel vypůjčovateli písemnou formou.


Uzavření smlouvy o výpůjčce
1. Poskytovatel je vlastníkem movitých věcí nabízených k výpůjčce prostřednictvím on-line půjčovny.
2. Webové rozhraní on-line půjčovny obsahuje informace o movitých věcech a jejich dostupnosti, tj. informaci o tom, zda jsou k dispozici pro vypůjčení nebo zda jsou aktuálně vypůjčeny třetí osobě. Prodávající si vyhrazuje možnost opravy zjevné chyby v informacích o movitých věcech.
3. Množství movitých věcí, které si může uživatel současně vypůjčit není omezeno

4. Pro objednání výpůjčky movité věci vyplní uživatel po přihlášení do svého uživatelského účtu formulář ve webovém rozhraní on-line půjčovny (dále jen „objednávka“). Objednávka obsahuje zejména informace o:

a) uživateli včetně kontaktních údajů (identifikační údaje uživatele budou vyplněny

automaticky v souladu s údaji, které uživatel zadal ve svém uživatelském účtu),

b) označení movité věci, kterou si chce uživatel vypůjčit, a určení počtu kusů (movité věci

vloží uživatel do elektronického výpůjčního košíku ve webovém rozhraní on-line půjčovny),

c) údaje o požadovaném způsobu předání movité věci – uživatel uvede, zda chce movitou věc zaslat na svou adresu nebo zda si movitou věc převezme ve výdejním místě poskytovatele.

5. Veškerá prezentace movitých věcí uvedená v on-line půjčovně je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o výpůjčce těchto movitých věcí. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o výpůjčce, a to zejména s osobami, které dříve porušily povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených s poskytovatelem. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

6. Poskytovatel zasílá movité věci určené k výpůjčce výhradně v rámci území České republiky.

7. Před zasláním objednávky poskytovateli je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to s ohledem na možnost uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení uživateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v uživatelském účtu.

8. Poskytovatel je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství a druh movitých věcí, předpokládané náklady na dopravu) požádat uživatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či emailem).

9. Smlouva o výpůjčce mezi poskytovatelem a uživatelem je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací) uživateli. Přijetí objednávky zašle poskytovatel uživateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele.

10. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo objednávku uživatele odmítnout, a to zejména v případě, kdy movitá věc není momentálně k dispozici, nebo v případě existence neuhrazeného splatného závazku uživatele vůči poskytovateli. O odmítnutí objednávky vyrozumí poskytovatel uživatele shodným způsobem jako o přijetí objednávky.

11. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o výpůjčce. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o výpůjčce (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

IV.

Výpůjční řád

1. Zvolil-li uživatel jako způsob předání movité věci její zaslání na adresu uživatele, odešle poskytovatel movitou věc uživateli nejpozději do pěti pracovních dnů od uzavření smlouvy o výpůjčce, není-li u jednotlivé movité věci uvedena jiná dodací lhůta. Je-li předmětem objednávky více movitých věcí, u nichž je uvedena různá dodací lhůta, je dodací lhůtou nejdelší z nich. Pro počátek běhu dodací lhůty je rozhodující den, kdy uživatel uhradil poskytovateli v plné výši náklady spojené s dopravou movité věci k uživateli a zpět k poskytovateli. V případě, že uživatel nepřevezme od přepravce movitou věc a tato bude vrácena poskytovateli, platí, že již nastalé právní účinky smlouvy o výpůjčce pominou a zanikají práva a povinnosti účastníků z takové smlouvy vyplývající. Náklady spojené s odesláním a vrácením nedoručené movité věci hradí v plné výši uživatel.

2. Zvolil-li uživatel jako způsob předání movité věci její vyzvednutí ve výdejním místě poskytovatele, připraví poskytovatel movitou věc k vyzvednutí nejpozději do třech pracovních dnů a odešle uživateli oznámení, že movitá věc je připravena k vyzvednutí. Výdejním místem je provozovna poskytovatele na adrese Nádražní 1767/42, Ostrava 70200

01. Přesný termín osobního převzetí movité věci bude mezi účastníky ujednán po doručení oznámení uživateli, že movitá věc je připravena k vyzvednutí. Uživatel je povinen převzít movitou věc na uvedené provozovně poskytovatele nejpozději do pěti pracovních dnů od zaslání oznámení, že movitá věc je připravena k osobnímu předání. Nepřevezme-li uživatel movitou věc v této lhůtě, platí, že již nastalé právní účinky smlouvy o výpůjčce pominou a

zanikají práva a povinnosti účastníků z takové smlouvy vyplývající.

3. Při převzetí movité věci od přepravce je uživatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí uživatel zásilku od přepravce převzít, je však povinen tuto skutečnost u přepravce prokazatelným způsobem uplatnit. Převzetí movité věci je uživatel povinen potvrdit. Potvrzením převzetí movité věci uživatel stvrzuje, že obal zásilky obsahující movitou věc byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky tak nemůže být brán zřetel.

4. V případě, že je uživatel v prodlení s úhradou jakéhokoliv závazku vůči poskytovateli, je poskytovatel oprávněn pozastavit předání (odeslání) již objednané movité věci, a to až do okamžiku úplné úhrady všech závazků ze strany uživatele.

5. Poskytovatel neodpovídá uživateli za škodu způsobenou nesplněním jeho povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o výpůjčce v případě, kdy poskytovateli ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale brání vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli poskytovatele, jakož i případy, které jsou nezávislé na vůli poskytovatele, jejichž vznik poskytovatel nemůže ovlivnit a dočasně či trvalé brání poskytovateli v plnění povinností dle uzavřené smlouvy o výpůjčce bez ohledu na jejich předvídatelnost, zejména válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, epidemie apod. Za překážku bránící poskytovateli ve splnění jeho povinností se považuje mimo jiné i případ, kdy poskytovatel nebude schopen z důvodu karanténních opatření, karanténních doporučení či jiných mimořádných opatření vydaných příslušnými orgány státní správy personálně nebo materiálně zajistit řádné splnění povinností dle smlouvy o výpůjčce. O dobu trvání výše uvedených překážek nebo případů se prodlužují lhůty k předání movité věci. Jedná-li se o překážku nebo případ, který trvale brání poskytovateli v plnění jeho povinnosti dle smlouvy o výpůjčce, je kterýkoliv účastník smlouvy oprávněn od smlouvy o výpůjčce

odstoupit.

6. Movité věci, které poskytovatel přenechává k užívání uživateli, jsou zpravidla ve stavu použité věci. Poskytovatel odpovídá za to, že se movitá věc hodí k účelu, ke kterému se obvykle používá a je zachována její funkčnost, a to s přihlédnutím k opotřebení při běžném způsobu užívání.

7. Movité věci jsou určeny pro použití v interiéru, pokud není u jednotlivé movité věci výslovně uvedeno jinak.

8. Okamžikem převzetí movité věci od poskytovatele přechází na uživatele nebezpečí škody na movité věci. Je-li movitá věc přepravována na adresu uživatele, přechází nebezpečí škody na uživatele i v případě, nepřevezme-li uživatel movitou věc, ač mu s ní poskytovatel umožnil nakládat. Nebezpečí škody na movité věci přechází zpět na poskytovatele až okamžikem, kdy poskytovatel movitou věc převezme zpět.

9. Uživatel je oprávněn užívat movitou věc bezplatně, a to způsobem uvedeným v návodu na použití (obsluze) výrobce, který byl uživateli předán spolu s movitou věcí, popř. způsobem přiměřeným povaze movité věci.

10. Uživatel není oprávněn přenechat movitou věc jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

11. Množství movitých věcí, které je uživatel oprávněn mít současně od poskytovatele vypůjčených, je omezeno v závislosti na zvolené výši členského poplatku a délce platebního období

12. Uživatel není oprávněn provádět jakékoliv změny nebo úpravy movité věci.

13. Uživatel je povinen chránit movitou věc a činit všechna dostupná opatření, aby zabránil jejímu odcizení, ztrátě, zničení, poškození či nadměrnému opotřebení nebo znehodnocení. Nebezpečí náhodného zániku, poškození, ztráty, odcizení, snížení upotřebitelnosti movité věci nebo úpadku hodnoty z jakýchkoliv důvodů nese uživatel.

14. Uživatel je po dobu užívání povinen udržovat movitou věc v čistotě a skladovat ji na suchém místě.

15. Pokud movitá věc vyžaduje ke svému provozu a užívání baterie, poskytovatel tyto spolu s movitou věcí uživatelům nepůjčuje (s výjimkou integrovaných nabíjecích článků). Baterie potřebné pro provoz a užívání movité věci je povinen si obstarat na své náklady uživatel.

16. V případě ztráty, zničení, poškození, nadměrného opotřebení nebo znehodnocení movité věci či jakékoliv její části anebo vzniku jakékoliv jiné škody na movité věci je uživatel povinen ohlásit bez zbytečného odkladu tuto skutečnost poskytovateli a nahradit poskytovateli škodu z toho vzniklou.

17. Po dobu, kdy má uživatel movitou věc u sebe, nese náklady spojené s užíváním movité věci. Uživatel je současně povinen na svůj náklad udržovat movitou věc ve stavu, v jakém ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

18. Uživatel je povinen kdykoliv umožnit poskytovateli kontrolu užívání movité věci a poskytnout mu k tomu nezbytnou součinnost.

19. Uživatel užívá movitou věc na své vlastní nebezpečí. Poskytovatel nenese jakoukoliv

odpovědnost za škody na zdraví nebo majetku uživatele nebo třetích osob, k jejichž vzniku dojde v souvislosti s užíváním movité věci.

20. Uživatel je oprávněn užívat movitou věc maximálně po dobu trvání svého členství. V případě zániku členství je uživatel povinen vrátit movitou věc poskytovateli nejpozději k poslednímu dni trvání členství. Uživatel je oprávněn vrátit movitou věc i kdykoliv před zánikem svého členství zpět poskytovateli.

21. Před zánikem svého členství je uživatel povinen vrátit poskytovateli movitou věc v případě, kdy užije movitou věc v rozporu se smlouvou (včetně VOP) nebo v případě, přesáhne-li počet jím užívaných movitých věcí množství uvedené v odst. 11 tohoto článku.

22. Uživatel vrátí poskytovateli movitou věc následujícím způsobem:

a) převzal-li uživatel movitou věc na výdejním místě popsaném v odst. 2 tohoto článku, vrátí poskytovateli movitou věc zpět osobně na tomto výdejním místě; uživatel je povinen informovat poskytovatele o vrácení movité věci a dojednat s poskytovatelem přesný termín vrácení věci,

b) byla-li movitá věc zaslána uživateli na jeho adresu, vrátí uživatel poskytovateli movitou věci prostřednictvím shodného poskytovatele přepravních služeb; k přepravě movité věci zpět poskytovateli použije uživatel štítek pro zpětnou zásilku, který obdržel při převzetí movité věci, a movitou věc je povinen vhodným způsobem zabalit tak, aby nedošlo k jejímu poškození během přepravy.

Uživatel je povinen vrátit movitou věc čistou, ve stavu, v jakém ji převzal nehledě na běžné opotřebení, a v nepoškozeném obalu, v němž movitou věc převzal.

23. Nevrátí-li uživatel poskytovateli movitou věc, ačkoliv k tomu byl povinen, řádně a včas, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý i započatý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody.

24. Práva poskytovatele a uživatele ze smlouvy o výpůjčce musí být uplatněna do tří měsíců od vrácení movité věci, jinak je soud nepřizná, namítne-li druhá strana opožděné uplatnění práva.

 

V.

Členské poplatky a další platby

1. Uživatelé nehradí členské poplatky

2. V souvislosti s výpůjčkou movité věci uživatelé nehradí poskytovateli žádné další platby, s výjimkou nákladů spojených s odesláním movité věci na adresu uživatele a jejím následným vrácením zpět poskytovateli (dále jen „přepravní náklady“), které hradí uživatel v plné výši. O výši přepravních nákladů bude uživatel informován před odesláním objednávky. Úhradu přepravních nákladů je uživatel povinen provést bez zbytečného odkladu v rámci odeslání objednávky.

 

VI.

Prodej movité věci

V případě zájmu může uživatel požádat poskytovatele, aby mu převedl vlastnické právo

k jedné nebo více movitým věcem, které užívá na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce. Na převod vlastnického práva k vypůjčeným movitým věcem nemá uživatel nárok. Případný převod vlastnického práva k movité věci bude realizován na základě samostatně uzavřené kupní smlouvy a za individuálně sjednaných podmínek s tím, že kupní cena za předmět převodu bude stanovena v závislosti na pořizovací ceně movité věci, jejím stáří a stavu, v jakém se nacházela v okamžiku, kdy ji uživatel převzal. V případě, že má uživatel movitou věc ve výpůjčce déle než osm kalendářních měsíců a řádně a včas plní své povinnosti vyplývající ze členství v on-line půjčovně, převede mu poskytovatel v případě zájmu uživatele vlastnické práva k takové movitě věci bezplatně.

 

VII.

Předplatné jako dárek

1. Poskytovatel umožňuje darovat předplatné v on-line půjčovně třetí osobě, a to ve formě zakoupení dárkové karty. Úhradu za nákup dárkové karty může dárce provést prostřednictvím platební karty, převodem na bankovní účet poskytovatele nebo dobírkou (v případě zasílání dárkové karty prostřednictvím přepravce).

2. Podrobné podmínky darování předplatného včetně hodnoty nabízených dárkových karet jsou uvedeny na internetových stánkách on-line půjčovny.

 

VIII.

Odstoupení od kupní smlouvy

A. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby

Uživatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech a za podmínek upravených

v občanském zákoníku, zejména v ustanoveních §§ 2002 ad. občanského zákoníku.

B. Spotřebitel

1. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s

ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do 14

dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy zašle spotřebitel poskytovateli

písemně na adresu provozovny poskytovatele nebo e-mailem na adresu elektronické pošty

poskytovatele info@pujcovnahracek.cz.

2. Uhrazením členského poplatku uživatel výslovně souhlasí s poskytnutím služeb on-line

půjčovny bezprostředně po této úhradě, tedy před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro

odstoupení od smlouvy. V souladu s ustanovením § 1834 občanského zákoníku je proto

spotřebitel v případě, že odstoupí od smlouvy, povinen uhradit poskytovateli poměrnou část

poplatku za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

3. Spolu s odstoupením od smlouvy vrátí uživatel poskytovateli movité věci, které mu

poskytovatel přenechal k užívání. Spotřebitel nese náklady spojené s vrácením movitých

věcí poskytovateli.

4. Poskytovatel vrátí spotřebiteli poměrnou část poplatku dle odst. 2 tohoto článku nejpozději

do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je

poskytovatel od spotřebitele přijal. Poskytovatel je oprávněn vrátit plnění poskytnuté

spotřebitelem jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a nevzniknou tím

spotřebiteli další náklady. Poskytovatel však není povinen vrátit peněžní prostředky

spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel vrátí movité věci nebo prokáže, že movité věci

poskytovateli odeslal.

5. Jsou-li vrácené movité věci poškozeny nebo opotřebeny nad míru obvyklou v důsledku

porušení povinností spotřebitele, je poskytovatel oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na

náhradu snížení hodnoty movitých věcí. Nárok na úhradu škody vzniklé na movitých věcech

je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení

peněžních prostředků.

 

IX.

Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení

1. Osobní údaje uživatele, který je fyzickou osobou, poskytnuté poskytovateli na základě členství uživatele v on-line půjčovně nebo smlouvy o výpůjčce, bude poskytovatel zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. Svou informační povinnost vůči uživateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se

zpracováním osobních údajů uživatele pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností poskytovatele plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

3. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem

poskytovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele na elektronickou adresu uživatele. Uživatel může souhlas se zasíláním uvedených informací a obchodních sdělení odvolat, a to sdělením odeslaným emailem na adresu elektronické pošty poskytovatele, popř. na adresu elektronické pošty poskytovatele, kterou poskytovatel uživateli za tím účelem sdělí.

5. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je poskytnutí služeb na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

X.

Řešení sporů

1. Vyřizování stížností uživatelů – spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy info@pujcovnahracek.cz. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle poskytovatel na elektronickou adresu spotřebitele.

2. K projednání případných sporů vyplývajících ze smlouvy je dána pravomoc soudů České

republiky.

3. Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Pro on-line řešení sporů mezi poskytovatelem a spotřebitelem je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s poskytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u poskytovatele poprvé.

5. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká

obchodní inspekce.

 

XI.

Závěrečná ujednání

1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany

sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není uživatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

2. Uživatel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vyplývající ze smlouvy na třetí osobu.

3. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4. Smlouva o výpůjčce včetně VOP je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

5. Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Smluvním stranám může být doručováno na jejich elektronickou adresu.

7. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto

neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvícepřibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

8. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování Nádražní 1767/42, Ostrava 70200

adresa elektronické pošty info@pujcovnahracek.cz, telefonní kontakt: + 420 737 451 854.

 

9. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.11.2021.